Przypisy

 1. Powtarzanie tez ze sfabrykowanego wywiadu B. Geremka z H. Krall, w którym Geremek oświadcza, że nienawidzi Polaków:
  Teraz powiem, może mnie usłyszy pan Geremek. Pan Geremek kiedyś się wypowiedział dziennikarce, że „nienawidzę Polaków". Bo ona się pyta „nie lubi pan?", a mówi [Geremek] „nieściśle, ja ich nienawidzę"! Tak! I jak można było powierzyć takiemu człowiekowi tak ważną funkcję ministra spraw zagranicznych? Czy on godnie będzie reprezentował? I tak są inni: pan Michnik, pan Kuroń i inni. (31 VIII 2002 22:21, inż. A. Szablewski)
  Wyjaśnienia: rzekomy „wywiad" Bronisława Geremka dla Hanny Krall został wymyślony przez Służbę Bezpieczeństwa jeszcze w latach 80-tych. W grudniu 1981 r., na początku stanu wyjątkowego, był opublikowany w w partyjnych gazetach „Wiadomości Szczecińskie" i „Żołnierz Wolności". Alina Grabowska
  pisała o tym przy okazji omawiania innych fałszywek rodem z PRL. Tekst „wywiadu" jest dostępny m.in. tu. Hanna Krall pisała o fałszywce w „Gazecie Wyborczej" z 27-28 XII 1997 r. i w VII 2008 r. (zob. Bronisław Geremek w 'utworze' SB. Człowiek uwierzy we wszystko, H. Krall). W Radiu Maryja pod koniec lat 90-tych doszło do tego, że jeden ze słuchaczy odczytał tekst „wywiadu" w całości na antenie bez żadnych uwag krytycznych redakcji.
 2. Jeziorański to przestępca, przegrał procesy, rabował mienie żydowskie. [...] P. Jeziorański nie lubi Polaków, chyba z racji swojego pochodzenia. (2 IX 2002, 00:47, A. L. Szcześniak w audycji „Przemyślenia o konsekwencjach wojny w życiu społecznym" prowadzonej przez o. Janusza Dyrka)
  Jeziorański za Unią Europejską - pętla komuś na szyi zaczyna się zaciskać. (13 XII 2002, 00:47, o. Janusz Dyrek)
  Kilkakrotne wypowiedzi J. R. Nowaka, np. „Bo były też takie tłumaczenia sugerujące, że właśnie strach przed szantażem z powodu tej roli w czasie wojny, w pierwszych latach wojny, spowodował, że właśnie za Nowaka-Jeziorańskiego Wolna Europa po 68 r. została w szczególnym stopniu zdominowana przez emigrantów byłych komunistów pochodzenia żydowskiego." (29 VI 2002, 23:27, w rozmowie z C. Pogonowskim, audycja z o. J. Cydzikiem)
  Wyjaśnienia: to fałszerstwo Służby Bezpieczeństwa pochodzi jeszcze z lat 70-tych. Alina Grabowska
  pisze o nim przy okazji omawiania innych fałszywek rodem z PRL. Pisze też o tej prowokacji w swoich wspomnieniach „Polska z oddali" sam Jan Nowak-Jeziorański. A. L. Szcześniak dodał to tego swój wkład: Nowak-Jeziorański w dodatku jest obcego pochodzenia (2 IX 2002, 00:54).
 3. „Chwałę ofiar 11 IX zakłóca trochę fakt, że na ich cmentarzysko zakradły się hieny polityczne. Najpierw prasa zachodnia się dziwi ktoś ostrzegł wszystkich Żydów pracujących w WTC, a nie ostrzegł innych pracowników. Co to znaczy? Od początku ktoś grał śmiercią owych ludzi dla równie zbrodniczych celów politycznych." (15 IX 2002, 18:29, ks. Cz. Bartnik, artykuł w „Naszym Dzienniku", wielokrotnie nadawany przez RM), 18 X 2003, 16:10, o. J. Cydzik, pytanie do J. Moore-Janokwskiego). Wyjaśnienia: zob. przy tekście tego artykułu nagranego z Radia Maryja.

  Teza ks. „hieny" Bartnika została podważona w audycji reklamującej książkę J. Rautszko z 21 IV 2004 r. Uczestniczyła w niej L. Głogowską, która przeżyła atak na WTC. Na pytanie słuchacza „dlaczego ok. 4000 tys. pracowników izraelskich nie przyszło", który zapewne z Radia Maryja dowiedział się o spisku żydowskim, o. P. Andrukiewicz stwierdził, że „naoczni świadkowie nie potwierdzają", a L. Głogowska dodała, że „u mnie w pracy byli wszyscy Żydzi" (21 IV 2004, 22:33, audycja reklamuijąca książkę J. Rautszko: „Więcej niż być - postscriptum", o. P. Andrukiewicz, J. Rauszko, L. Głogowska, Sz. Cieślar).

  W 2005 r. jednak redakcja zdecydowała się na ponowienie ataku i kilkakrotnie został nadany kolejny tekst ks. Bartnika, w którym autor pisał: „Nasuwa się też pytanie, dlaczego Amerykanie i Żydzi nie chcą schwytać bin Ladena. Podnosi się też wątpliwości, czy istnieje jeszcze rzeczywista Al-Kaida. Skąd terroryści dostają tak duże pieniądze i czy to poszczególni młodzieńcy organizują tak precyzyjnie całe skomplikowane akcje, jak w Ameryce 11 września?" (13 VIII 2005, 00:28, ks. Cz. Bartnik, „Demon terroryzmu", czytał M. Prałat).

 4. „Czytałem [„Protokoły mędrców Syjonu"], bardzo ciekawa lektura, niektórzy mówią że autentyczne, inni że nie, ja nie jestem specjalistą doświadczenie wskazuje że są w środowiskach żydowskich takie grupy." (19 VII 2002 01:26, A. Macierewicz odpowiadając na pytanie słuchacza w audycji „kryzys rządu czy formacji komunistycznej" prowadzonej przez o. T. Rydzyka) Wyjaśnienie: „Protokoły mędrców Syjonu" to słynne fałszerstwo carskiej policji politycznej Ochrany.
  Cała
  historia „Protokołów".
 5. o. T. Rydzyk: „W Buenos Aires w ciągu miesiąca pewna grupa ludzi, nie Polaków, dostała 12000 paszportów, przewiduje się 200000 z pewnej części świata przenieść do Polski [...] idzie system totalitarny doskonały"; prof. J. R. Nowak: „chce się nam koniecznie importować konflikty narodowościowe"; o. T. Rydzyk: „[z powodu niżu demograficznego] do szkół ma iść tylko 28% dzieci"; W. Wierzewski: „Żydzi mają uzupełnić tę statystyczna cyfrę" (2 V 2002 02:47 audycja, w której udział brali: Wojciech Wierzewski z Chicago, Jerzy Robert Nowak, o. Tadeusz Rydzyk, o. Piotr Andrukiewicz)
 6. „Popatrzmy kto w tej chwili reprezentuje w Polsce interesy niemieckie. Możemy tutaj sypać pewnymi nazwiskami. Np. p. Mazowiecki, który zawarł taki układ z Republiką Federalną, że Niemcy będący tu w Polsce uznani są za mniejszość, Polacy mieszkający w Niemczech nie są mniejszością, nie mają tych praw. Weźmy „Politykę" p. Adama Krzemińskiego czy p. Ireneusza Krzemińskiego - ich artykuły są zawsze tak formułowane, żeby były korzystne dla Niemców, a nie dla Polaków. Weźmy inne. Jeszcze podobno istnieje polsko-zachodnioniemiecka komisja podręcznikowa, z którą przez wiele lat miałem do czynienia, kiedy ona rzeczywiście istniała. Kto stoi na czele tej komisji? Pan Borodziej. Wszystko jednoznaczne etnicznie. Nie Polacy w każdym bądź razie. I dziwnym trafem ci wszyscy ludzie reprezentują w Polsce interesy niemieckie, a nie interesy polskie." (9 VI 2002 01:52, dr A. L. Szcześniak)
 7. słuchaczka: „Jeżeli w tym [polskim] narodzie prezydentem może być człowiek żydowskiego pochodzenia, jeżeli marszałkiem Sejmu polskiego jest też [człowiek] żydowskiego pochodzenia - to w tym narodzie nie ma antysemityzmu"; o. prowadzący: „starają się zbić interes"; słuchaczka: „gromadźmy materiały potwierdzone notarialnie [o pomocy Żydom] i z tego kiedyś zrobimy użytek" [faktycznie RM wydało książkę o pomocy Żydom] ...; słuchaczka: „podają, że zginęło 3 mln żeby dostać większe odszkodowania, a zginęło 1,4 mln. Jest nieprawdą, Żydzi uciekli do Ameryki, wiedzieli, że będzie wojna, bo oni tę wojnę wywołali."; o. prowadzący: „dziękuje pani" (4 VI 2002 01:xx)
  Wyjaśnienie: Niewprawny słuchacz może nie rozumieć co to za „ktoś" starający się wg. prowadzącego audycję zbić interes i kogo dotyczą słowa słuchaczki „podają, że ...". Autor tego opracowania też nie ma pewności. W pierwszym wypadku jest mowa też o Żydach, jak w całym dialogu, w drugim zapewne też o Żydach albo o innych wrogach, ich wspierających.
 8. ktoś: „Pan marszałek błędnie zacytował Ojca Świętego, który mówił o Wspólnocie; Europejskiej, a nie o Unii Europejskiej." słuchacz, marszałek sejmiku: „Ja usłyszałem wyraźnie struktury Unii Europejskiej."; o. Cydzik: „Są przemówienia oficjalne: „Mam nadzieję, że Polska znajdzie swoje miejsce we wspólnocie europejskiej nie zatracając swojej tożsamości" i tak dalej." (4 IX 2002, 22:41, audycja o funduszu SAPARD, o. Jacek Cydzik, Michał Grabianka, Zbigniew Dębowski, Andrzej Radkiewicz, pos. Piotr Krutul, Piotr Wesołowski, dzwoniący Dariusz Ciszewski, wicemarszałek województwa podlaskiego)
  Wyjaśnienie: W sierpniu 2002 r. odbywał się zabawny spór co tak naprawdę powiedział papież, co zresztą dotyczyło kilku różnych wypowiedzi. Papież zachęcał do wejścia w „struktury Wspólnoty Europejskiej". Radio Maryja i „Nasz Dziennik" wmawiają, że chodziło o jakąś bliżej nie określoną „wspólnotę europejską" (mimo, że w oficjalnym tekście z Watykanu słowa te są napisane wielkimi literami) i pomijają słowo „struktury".
 9. „Niemcy mają w konstytucji pretensje do naszych ziem." (30 V 2002 22:05, prof. J. R. Nowak)
  „Jeden z artykułów konstytucji Rzeszy Niemieckiej [sic!] ciągle tak stawia sprawę, że te tereny należą do Niemiec." (7 IV 2003, prof. A. Biela)
  „W konstytucji niemieckiej, bardzo ważna sprawa, jest art. 116, w którym obywatelstwo niemieckie uzależnione jest od urodzenia się danej osoby albo jej rodziców w granicach z 37 r. czyli na polskich ziemiach zachodnich albo północnych. [...] Niemcy powinni wykreślić ten zły przepis ze swojej konstytucji." (11 X 2004 00:26, J. Wojciechowski, „na co Polacy moga liczyć w UE")
  Wyjaśnienie: w konstytucji RFN jest artykuł, który przyznaje prawo do obywatelstwa niemieckiego osobom, które „zostały przyjęte na terytorium Rzeszy Niemieckiej jako uchodźca lub wygnaniec". Nie ma tam odniesienia do obecnej własności czy przynależności tych terenów:

  Artykuł 116 [definicja „Niemca", przywrócenie obywatelstwa]
  1. Jeżeli nie jest to uregulowane inaczej w rozumieniu tej Konstytucji Niemcem jest osoba, która ma obywatelstwo niemieckie lub została przyjęta na terytorium Rzeszy Niemieckiej wg stanu z 31 grudnia 1937 r. jako uchodźca lub wygnaniec o niemieckim pochodzeniu etnicznym lub jako małżonek albo potomek takiej osoby.
  2. Byli obywatele niemieccy, którzy między 30 stycznia 1933 r. i 8 maja 1945 r. zostali pozbawieni obywatelstwa z powodów politycznych, rasowych lub religijnych oraz ich potomkowie otrzymają niemieckie obywatelstwo na żądanie. Będą traktowani jak gdyby nie zostali pozbawieni obywatelstwa jeżeli zamieszkali w Niemczech po 8 maja 1945 i nie wyrazili przeciwnej intencji.
  (tłumaczenie autora na podstawie wersji
  oryginalnej i angielskiej)

 10. „Nie drażnijcie ofiary, która sama pcha się w nasze ręce. Zawierzcie mojej metodzie, a ja wam dostarczę wschodnie landy w ten sposób, że ich dzisiejsi administratorzy, czyli Polacy, będą nam jeszcze wdzięczni, że zostali wreszcie Europejczykami." - słowa przypisywane kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi, miał tak powiedzieć 3 IX 2000 r. na zjeździe „wypędzonych" (m.in.: 15 III 2002, Zygmunt Wrzodak, transmisja przemówienia w Sejmie; 8 III 2003, 22:49 - dr Teresa Bloch w audycji o. Janusza Dyrka, z udziałem sen. Jadwigi Stokarskiej, audycja „Bałtyk jako okno na świat w polityce polskiej"; 3 IV 2003, 01:11, o. T. Rydzyk; 1 V 2003, 18:50, J. R. Nowak; 29 V 2003, 22:13, Michał Grabianka, Roman Danek, Mariusz Kaczmarek, Antoni Grzebiś, Zbigniew Gała, audycja „sytuacja polskiej wsi po protestach rolniczych"; 5 VI 2003, 22:xx, o. T. Rydzyk, audycja „zagrożenia dla polskiego przemysłu hutniczego, zbrojeniowego i szeroko pojętego przemysłu cywilnego")
  „[Po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego do Unii Europejskiej] tak politycznie sprawę ujmując, to trzeba powiedzieć, że należą się gratulacje Niemcom, bo właśnie osiągają swoje strategiczne cele z 39 r., a niektórzy z nich, przynajmniej w pewnym zakresie tych celów, mówią o tym wprost. Mówię tutaj o znanej wypowiedzi pana Gerharda Schrödera z 3 IX 2000 r., który do tzw. „Związku wypędzonych" z Polski czy z Czechosłowacji, mówił ażeby zawierzyli jego metodzie, że on odda im wschodnie landy w taki sposób, że ich tymczasowi administratorzy Polacy jeszcze będą wdzięczni że zostali Europejczykami - a tu się okazuje, że dostają znacznie więcej niż wschodnie landy czyli właśnie sięgają po zamiary z 39 r." (16 IV 2003, 22:26, J. Łopuszański)
  „Ja chcę przypomnieć, że przez 18 dni kampanii referendalnej był puszczany taki króciutki filmik, który przypominał stanowisko pana kanclerza Gerharda Schroedera w tej sprawie, który bardzo otwarcie powiedział, że jego celem jest przywrócenie, zwrócenie, tylko inną metodą tego co nazywa landami wschodnimi, czyli polskich ziem zachodnich, że to jest pewna świadomie zaplanowana polityka i wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej jest częścią tej koncepcji politycznej." (26 VI 2003, 01:34, A. Macierewicz w audycji „Po referendum" z o. J. Cydzikiem)
  „Nie mamy zabezpieczenia przed groźbą dziesiątków tysięcy pozwów wymierzonych we własność polską na Ziemiach Odzyskanych. I tu nie wystarczą słowa Schroedera, Schroeder mówił przeróżne rzeczy. Nam obiecuje, że nie będzie takich roszczeń, inaczej mówił, wg. różnych materiałów na spotkaniach z wychodźcami, z niemieckimi przesiedleńcami z Polski. (24 IV 2004, 21:54, J. R. Nowak, audycja z o. J. Dyrkiem)
  Wyjaśnienie: Schröder nie wypowiedział tych słów, to bezczelne fałszerstwo, ostatnio powtarzane w propagandowym filmie antyunijnym Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego. Żadna publikacja nie podaje źródła, z którego miałoby być wiadomo o takiej wypowiedzi, nie ma żadnych źródeł niemieckich, które by cytowały takie słowa. Być może cytat pochodzi z tygodnika „Nasza Polska". Znany jest cały
  tekst wypowiedzi po niemiecku. Wg „Gazety Wyborczej":
  Na miejscu była wówczas nasza reporterka Anna Rubinowicz, która zanotowała inną wypowiedź: „Zdajemy sobie sprawę z tego, że Pomorze, Prusy Wschodnie i Śląsk, Królewiec, Szczecin, Wrocław i Gdańsk oraz Sudety są częścią naszego dziedzictwa historycznego i kulturalnego, ale nie należą do naszego państwa. Tereny te w świetle prawa międzynarodowego są bez wątpienia terytorium państwowym Polski, Czech lub Rosji. I choć zrozumienie tego jest bolesne dla kogoś, kto jako Niemiec przyszedł na świat i wyrósł na tamtych terenach jako części ówczesnych Niemiec, to my wraz z dziećmi i wnukami wypędzonych, biorąc przykład z ducha pojednania, jaki przenikał ich rodziców, możemy dziś uroczyście potwierdzić, że Republika Federalna Niemiec nie żywi żadnych roszczeń terytorialnych wobec państw sąsiedzkich". Kanclerz dodał, że rozszerzenie UE „otworzy dzieciom i wnukom wypędzonych możliwość osiedlenia się w ramach europejskiej swobody osiedlania się w miejscach, z których pochodzą ich rodzice i dziadkowie i angażowania się w tamtejsze życie polityczne i społeczne".
  Kolejna fałszywka fałszywki znajduje się w wypowiedzi sen. A. Kurskiej. Sprostowanie można znaleźć w odpowiedzi min. Cimoszewicza.
 11. „Czytałem nie tak dawno [gdzie?] polemikę Andrzeja Walickiego, historyka idei, członka rzeczywistego PAN i emerytowanego profesora Uniwersytetu Notre Dame w Indianie w Stanach Zjednoczonych, który skrytykował fakt, że apologia nieskrępowanego kapitalizmu przeniknęła również na łamy „Tygodnika Powszechnego", czyli pisma reprezentującego najbardziej otwartą i postepową formację polskiego katolicyzmu. Józefa Hennelowa, przypomnę: jest zastępcą naczelnego redaktora tego pisma, stwierdziła w nim np., pisze prof. Andrzej Walicki, że „przyczyną wszystkich niepowodzeń jest wszechobecna roszczeniowość" i że „domaganie się socjalnego minimum oraz jakiejkolwiek redystrybucji bogactwa narodowego na rzecz ubogich jest dowodem bolszewizacji świadomości społecznej", patrz „Gorzkie prawdy", TP 7 X 2001. Prof. Walicki pyta, i ja sie z nim tu zgodzę z tym jego zapytaniem: „ciekawe w jaki sposób można to pogodzić z nauką społeczna Jana Pawła II". No własnie! W tygodniku mieniącym się katolickim. Jak można to pogodzić? Właśnie Jan Paweł II, nasz wspaniały Polak, Ojciec Święty, tylekroć akcentował, piętnował tę krzywdę, jaką jest nierówny podział bogactw. Występował przeciwko skrajnemu zadłużeniu narodów ubogich na rzecz narodów bogatszych, występował przeciwko przekleństwom niesprawiedliwego kapitalizmu. Ten sam Ojciec Święty, który tyle zrobił dla obalenia innej niesprawiedliwości - komunizmu, ale widzi też te tak rażące, tak niszczące niesprawiedliwości kapitalizmu. I warto o tym pamiętać. Szkoda, że o tym nie pamiętają w Tygodniku Powszechnym." (28 XII 2002, 21:56, J. R. Nowak w audycji z o. G. Mojem)
  Wyjaśnienie: W „Tygodniku Powszechnym" z 7 X 2002 r. został rzeczywiście opublikowany
  artykuł Józefy Hennelowej pt. „Gorzkie prawdy", ale nie zawiera on przytoczonych powyżej przez prof. Nowaka fragmentów, a wymowa oryginalnego tekstu jest inna. W artykule jest mowa o tym, że rozbudzanie w obietnicach wyborczych apetytów na świadczenia nie może odbywać się bez zastanowienia nad sposobem zdobycia środków na te świadczenia; że chęć wydawania bez posiadania środków kojarzy się z bolszewizmem. Prof. Nowak, erudyta z doskonałą pamięcią, nie zdziwił się, że J. Hennelowa, dziennikarka, jak wmawia często J. R. Nowak „katolewicowego TP" (29 VI 2002, 22:39) nagle stała się krwiożerczą libertarianką. Ja się bardzo zdziwiłem, zajrzałem do rocznika TP i teraz mogę opisać kolejne kłamstwo wygłaszane w Radiu Maryja. Niestety nie mogę sprawdzić prawdziwości słów przypisanych A. Walickiemu z powodu braku podania źródła przez J. R. Nowaka.
  Akapit z wypowiedzi J. R. Nowaka jest dobrym przykładem stylu tego propagandzisty.
 12. „Ten sam Roman Graczyk, który niegdyś w 89 r. swoim bezwzględnym cenzurowaniem inaczej myślącego niż on Stefana Kisielewskiego, który miał dość lewicowości Tygodnika zniechęcił Kisielewskiego do współpracy z „Tygodnikiem". Kisielewski o tym jednoznacznie powiedział." (28 IX 2002, 18:57, J. R. Nowak, audycja „minął miesiąc", z o. Januszem Dyrkiem)
  Wyjaśnienie: W 1989 r. na łamach „Tygodnika Powszechnego" były prowadzone dyskusje nt. strategii „Solidarności" w wyborach. Stefan Kisielewski, w polemicznym zapale przypisał Romanowi Graczykowi słowa, których tamten nie napisał i, po zwróceniu mu uwagi na błąd, obraził się na Graczyka. Niedługo przed śmiercią, już leżąc w szpitalu Kisielewski przekazał przez Krzysztofa Kozłowskiego przeprosiny dla Graczyka za pomyłkę w przypisaniu mu wypowiedzi.
  Inne wydarzenie z tamtych czasów (które można ocenić negatywnie) to usunięcie z jednego z felietonów Kisiela przez redakcję (ale akurat nie Graczyka) fragmentu dotyczącego składu list wyborczych Komitetów Obywatelskich. W kolejnym numerze Kisiel wypominał to redakcji, a redakcja tłumaczyła swoje intencje obok jego felietonu. To wydarzenie obrosło w błędne interpretacje, jak sądzę spowodowane chęcią dokopania ideowym przeciwnikom. Piotr Wierzbicki w komentarzu w „Gazecie Polskiej" (w czasach kiedy ta gazeta była daleka od rzetelności) napisał, że Graczyk dopisał tekst do felietonu Kisiela. W podobny zafałszowany sposób pisali o tym wydarzeniu Tomasz Wołek i Cezary Michalski.
  W „Gazecie Wyborczej" z 19-20 I 2002 r. Roman Graczyk opisał całą tę sprawę.
 13. słuchacz: „nie lubię polityki jaką RM prowadzi" [więcej nie udało mu się powiedzieć]; o. P. Andrukiewicz: „niech pan wyłączy radio, jeżeli pan nie lubi" (31 XII 2002, 01:28)
 14. słuchacz: „o. Rydzyk ma rację, że nie można dyskutować, bo to wysłannik szatana" [mowa o wypowiedzi jakiegoś innego słuchacza, zgromionego potem przez o. Rydzyka]; o. P. Andrukiewicz: „dziękuję za świadectwo wybaczenia i miłości" (27 XII 2002, 01:51)
 15. „To właśnie wyróżnia prasę katolicką od innej, że nigdy nie ma, że na dwoje babka wróżyła, że nie wiadomo czy to trochę na lewo czy to trochę na prawo. To jest zawsze zgodne z prawdą, ale prawdą bożą. Czy to będą sprawy społeczne czy polityczne polityczne - pod jednym kątem wyjaśniane." (12 VI 2002, 01:28)
 16. „Jestem tą szczęściarą, która nigdy nie kupiła „Gazety Wyborczej". Wiem czego tam nie powinno być, bo wystarczy przeczytać przegląd mediów w „Naszym Dzienniku" i wiadomo czego tam nie powinno być. Zresztą pan profesor Nowak też wytłumaczy co tam było, a czego nie powinno być." (30 XI 2002, 01:49)
 17. „U nas w radiu nie ma zasady żeby był jakiś pluralizm, żeby przed mikrofonem mogli pojawiać się wszyscy. Byłby to taki komercyjny bigos, który jest czasem tak przygotowywany, że wrzuca się doń wszystko co zostało. I to co zepsute, i to co nie zepsute, świeże." (29 I 2003, 02:34, wywiad dr St. Krajskiego z o. T. Rydzykiem - książka „Tak - tak, nie - nie")
 18. „morduje się na różne sposoby, tak jak zrobili z bp Paetzem" (23 VII 2002, 22:31, o. T. Rydzyk)
 19. „niech Michnik mówi o dowolnym patriotyzmie, ale nie polskim" (17 III 2002, 00:32, A. Macierewicz)
 20. „V kolumna niemiecka: Borodziej, Michnik, A. Krzemiński, realizuje interesy niemieckie w sposób parszywy i paskudny." (15 XI 2002, 19:26, dr A. L. Szcześniak)
 21. „Unia Wolności to duże siły liberalne i libertyńskie" (15 VIII 2002, 02:35, o. T. Rydzyk)
 22. „Jaki stosunek do ludzi. [...] Jakiś faszyzm." (3 IX 2002, 00:34, o. T. Rydzyk o LPRze)
 23. „opluwa się ten kościół, typowo pzprowsko-stalinowsko-nazistowskie" (28 XII 2002, 23:1x, o. T. Rydzyk)
 24. „zdrajcy narodu polskiego od Mazowieckiego do Millera" (13 XII 2002, 01:31, słuchacz w audycji o. J. Dyrka)
 25. „liberalizm moralny przejawia się w życiu bez żadnych nakazów moralnych, a z niego wyrasta liberalizm gospodarczy" (13 II 2002, 21:xx, A. Lewandowska, IEN)
 26. „dawni działacze komunistyczni z LPR" (2 IX 2002, 13:50 o. T. Rydzyk, oświadczenie)
 27. „piorun nie uderza nigdy w to co małe, a kundle idą i obsikują wszystko co wystaje, nierasowe psy ale ja tego nie powiedziałem" (19 III 2002, 19:05, o. T. Rydzyk o stowarzyszeniu „Nigdy więcej")
 28. „może po latach ktoś powie ilu było agentów [w LPR]" (28 VIII 2002, 01:27, o. T. Rydzyk)
 29. „Demokracja liberalna, której nie ograniczają żadne wartości." (10 X 2001, 21:55, dr St. Krajski)
 30. „Ważne do jakich udajecie się uczelni. Czy negacja zła jest z nich zasadniczo fikcyjna, należy do rzadkości, dominuje afirmacja absurdu. Czy też jest do dociekanie ostatecznego sensu, odwaga wartościowania świata, brania na siebie ciężaru wypowiadania ustaleń z narażeniem na dyskryminację polityczną, oburzenie, potępienie. (20 VI 2002, 21:35, o. T. Rydzyk, reklama szkoły o. Rydzyka) „są formowane kłamstwa przeciw rodzinie, narodowi" (16 V 2002, 02:50, o. M. Krąpiec)
 31. „nie może być wolności dla wszystkich sekt i godzenia w prawdę i dobro" (29 VIII 2002, 18:xx, dr St. Krajski - zagrożenie liberalizmu)
 32. „Język angielski nie staje się językiem cywilizacji miłości, gdyż coraz częściej jest językiem nieludzkiej ekonomii oraz wskaźników gospodarczych i giełdowych, i, niestety coraz częściej, językiem cywilizacji śmierci językiem aborcji i eutanazji." (2 VIII, A. Raźny)
 33. „Nie jest to walka o cele tylko polityczne, ale w walce tej po jednej stronie jest Kościół Chrystusowy, który buduje na polskiej ziemi cywilizację życia, prawdy i miłości, a po drugiej stronie stoją neopogańskie struktury zła, siły szatańskie, które usiłują obalić dziś w Polsce i w świecie boży ład, królestwo Chrystusa, chcą nam narzucić cywilizację zła, cywilizację grzechu i śmierci. Polska znajduje się w centrum tych zmagań o duchowy kształt Europy, świata i Polski." (13 VII 2002, 19:31, bp E. Frankowski)
 34. „ułatwienia dla małych przedsiębiorstw rodzinnych" (11 XI 2001, 23:15, R. Broda o programie LPRu)
 35. „dobro nie jest krzykliwe, nie narzuca się" (2 IX 2002, 13:50 o. T. Rydzyk, oświadczenie)
 36. „zastąpić zepsute tkanki, zdegenerowane, zraczałe, żerujące na zdrowym organizmie narodu, zastąpić materiałem świeżym i zdrowym, narodowym" (13 VII 2002, 19:19, bp E. Frankowski)
 37. „Nie jest to walka o cele tylko polityczne, ale w walce tej po jednej stronie jest Kościół Chrystusowy, który buduje na polskiej ziemi cywilizację życia, prawdy i miłości, a po drugiej stronie stoją neopogańskie struktury zła, siły szatańskie, które usiłują obalić dziś w Polsce i w świecie boży ład, królestwo Chrystusa, chcą nam narzucić cywilizację zła, cywilizację grzechu i śmierci." (13 VII 2002, 19:31, bp E. Frankowski)
 38. „Jedyną cywilizacją jest cywilizacja chrześcijańska." (17 III 2002, 22:20, prof. J. Laughland)
 39. „ziemia to matka i o ziemię walczono" (27 III 2002, 00:54, o. X)
 40. „Radio służy osobie ludzkiej, [...] neguje cywilizację śmierci. Ósme przykazanie, nie dawaj fałszywego świadectwa [RM pomaga nie dawać]. Radio dba o człowieka, o polską kulturę, nie służy kłamstwu. Dzisiaj bez RM nie jest możliwe rozwijanie kultury chrześcijańskiej i narodowej." (26 VI 2002, 02:54, o. M. Krąpiec)
 41. słuchacz: „poglądy o. Kolbego na starszych braci w wierze"; o. Cydzik: „Kampania jaką św. Maksymilian w swoim „Małym Dzienniku" robił po to żeby wspierać polski przemysł, polskie rolnictwo: „kupuj u swojego" - i to nie był antysemityzm, to był przejaw pewnej integracji społecznej, też dążenia do tego żeby poprawić polską gospodarkę, byt polskich kupców, polskich konsumentów." (7 VI 2002, 19:22, odpowiedź o. J. Cydzika na pytanie słuchacza w trakcie audycji o o. Kolbem)
 42. słuchacz: „czy panu i ojcu są znane „Protokoły mędrców Syjonu", co o nich sądzicie"; A. Macierewicz: „czytałem, bardzo ciekawa lektura, niektórzy mówią że autentyczne, inni że nie, ja nie jestem specjalistą doświadczenie wskazuje że są w środowiskach żydowskich takie grupy." (19 VII 2002 01:26, odpowiedź A. Macierewicza na pytanie słuchacza)
 43. „siły w świecie nie chcą dopuścić żeby naród przemawiał własnym głosem" [tu: głosem RM] (28 XI 2002, 19:09, o. J. Zubel)
 44. „Ta dzisiejsza Europa to tylko nazwa geograficzna, Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to jest świat bez Boga, przeciwko Bogu, świat bez wartości europejskich, czy świat bez wartości duchowych i moralnych, świat w większości zamieszkały przez ludzi pustych, amoralnych, niemoralnych, świat egoizmu, ubóstwienia pieniądza, ubóstwienia władzy, sławy, świat bezmyślności, barbarzyństwa, tego co papież nazywa strukturami grzechu. Jednym słowem to nowy Babilon, państwo księcia tego świata, państwo szatana i jego owocem jest Unia Europejska." (22 I 2003, 21:50, dr St. Krajski)
 45. „Robiono to samo po 89, co po 1772. Więc zaczęto po pierwsze jednać sobie elity, kupować je, tworzyć nowe elity, takie, które tej nowej nieprawdziwej Europie były na rękę." (22 I 2003, 21:54, dr St. Krajski)
 46. „Poprzez swoistego rodzaju dyktat pewnych elit społeczeństwo staje się społeczeństwem panów i niewolników." (23 I 2003, 22:04, o. J. Dyrek)
 47. „o. T. Rydzyk: Uczestniczę w czymś, ale nie odgrywam tu jakiejś pierwszej roli. [...]; dr St. Krajski: Wiadomo, że bez o. Rydzyka nie ma radia. [...] To właśnie ojciec sprawia, że to radio wkracza w świat, dotyka spraw narodu, dotyka Polski." (24 I 2003, 02:43, wywiad dr St. Krajskiego z o. T. Rydzykiem - książka „Tak - tak, nie - nie")
 48. „RM słucha nie kilka milionów, ale kilkanaście." (12 V 00:39 2002, o. T. Rydzyk)
 49. „Słucha nas pół świata niemal." (29 XII 2002, 00:28, słuchacz)
 50. „Jeżeli chodzi o historię idei stworzenia zjednoczonej Europy czy świata, to idea masońska. Ale spisek jest większy. To znaczące interesy finansowe związane z UE i globalizacją." (17 III 2002, 22:20, prof. J. Laughland)
 51. „FBI, NSA, CIA wiedziały o ataku [na WTC] i nie zrobiły nic żeby go zatrzymać." (19 III 2002, 00:15, J. Lewicki)
 52. „Klub Rzymski, prywatna organizacja Rockefellerów. W 1974 r. podjęto uchwałę, że ludność Polski ma zostać zmniejszona do 15 mln." (9 VI 2002, 00:58 dr A. L. Szcześniak)
 53. „Klub Rzymski przygotował wielki program czystki rasowej" (20 VI 2002, 22:36, dr A. L. Szcześniak)
 54. „Prawo, które ma się przyczynić do urzeczywistnienia planów tajnych organizacji, żeby Polaków było 15 mln." (7 X 2002, 02:54, o. M. Krąpiec)
 55. „To [Unia Europejska] upadnie, a oni u nas zostaną i te ziemie zachodnie zasiedlą. Unia Europejska to ciąg dalszy ludobójstwa rewolucji francuskiej, radzieckiej, faszyzmu. Aborcja, eutanazja i homoseksualizm to nowe ludobójstwo." (8 IX 2002, 22:57, ks. dr H. Nowik, Idea polskości w konfrontacji z ideologią materialistycznego liberalizmu unii państw w Europie Zachodniej)
 56. „czy chcecie żeby wasze dzieci były zboczeńcami?" (13 IX 2001, 16:16, o. T. Rydzyk)
 57. „Jeżeli upadnie cywilizacja zachodnia, to będzie szansa na odbudowę cywilizacji chrześcijańskiej." (10 X 2001, 21:55, dr St. Krajski, audycja z okazji wydania książki Krajskiego „Atak na Amerykę")
 58. „Jak Polska jest piękna i jak jest wartościowa, to wiedzą wrogowie, ci którzy nas wykupują, którzy oszukują nas przez media, ci sami, którzy chcą Polskę zniszczyć rękami Polaków. Tak jak rękami „Solidarności" niszczyli „Solidarność". I jak przy pomocy katolików chcieliby zniszczyć Kościół. To jest ta szatańska przewrotność." (22 I 2003, 02:22, o. T. Rydzyk w rozmowie z dr St. Krajskim, książka „Tak - tak, nie - nie")
 59. „Współcześni inżynierowie zła, inżynierowie budujący nowy totalitarny system, nie chcą Chrystusa, Chrystus im przeszkadza, gdyż ludzie wierzący w Chrystusa mogą im rozsadzić ten system. To oni zaplanowali, że na Zachodzie jest tylko 20% bogatych, a 80% ludzi biednych. Tutaj, w tym byłym bloku wschodnim, ma być tylko 10% bogatych, ale zaprzedanych, a 90% biednych - niewolników." (22 I 2003, 02:25, o. T. Rydzyk w rozmowie z dr St. Krajskim, książka „Tak - tak, nie - nie")
 60. „Dzisiaj katolicy bardzo często nie tylko nie są przerażeni, że świat jest w rękach demonów, że to jest działanie diabła i ci ludzie są biednymi niewolnikami, tylko jeszcze uważają, że oni są w porządku, że tak jest dobrze, że tak powinno być." (22 I 2003, 22:43, dr St. Krajski w rozmowie z o. T. Rydzykiem)
 61. „Unia Europejska uważa, że wejście Polski się jej opłaci, Polska że opłaci się Polsce" [wniosek: ktoś straci - traktowanie współpracy gospodarczej jak gry o sumie zerowej] (13 IV 2002, 23:20, o. T. Rydzyk)
 62. „Warto tu przypomnieć niektóre z haseł głoszonych publicznie, także w naszym kraju, jako rzekomo logiczne i nieuchronne konsekwencje przyjęcia przez nasze państwo zasad demokratycznych. Hasło, że można dyskutować nad podstawowymi prawami osoby ludzkiej - np. próba przeforsowania głosowania w referendum nad tym czy życie ludzkie należy chronić od poczęcia." [podstawowe prawa przysługują bezwzględnie, więc nie można nad nimi przegłosować - ale autorka nie protestuje przeciwko głosowaniu na ten sam temat w Sejmie, bo wynik głosowania był po jej myśli...] (29 I 2003, 19:15, E. Polak-Pałkiewicz)
 63. „Przecież polska ziemia jest przesiąknięta krwią. Musimy być wierni tej krwi. Nie możemy sprzedawać. To jest świętokradztwo." (4 VI 2002, 01:10, o. T. Rydzyk)
  Takie pompatyczne porównania są ryzykowne. Przecież rolnicy zwykle nie nasączają ziemi krwią, tylko zupełnie czym innym.
 64. „potem będzie uznanie praw homoseksualistów, zrównanie konkubinatów, więc działanie przeciw rodzinie" (16 VIII 2002, 00:07, o. T. Rydzyk)
 65. „[W Poznaniu, sprawa abp Paetza] Wielka tragedia zniszczenie biskupa, kościoła. Wszystkie media się zmówiły. [...] obmowa, oszczerstwo [...] Bardzo jasne, że tak działa masoneria." (31 III 2002, 03:40, o. T. Rydzyk)
 66. „mniejszości inaczej kochające muszą mieć prawo, a innym [abp Paetzowi] się zarzuca" (28 XII 2002, 01:38, o. T. Rydzyk)
 67. „dopuszczenie do upadłości szpitali - ludzie mają umierać bez pomocy" (31 I 2003, 00:12, prof. J. R. Nowak)
 68. „... wielkie utopie socjalistyczne XX w." to „liberalizm, komunizm, nazizm, faszyzm i anarchizm". Nie jest utopijny tylko ustrój stanowy: „Nie twierdzę, że ta koncepcja jest łatwa, być może ona jest koncepcją trudniejszą, ale co pragnę podkreślić: jest realna, bo jest osadzona w realnym, naturalnym życiu, a nie bierze się z kapelusza ideologii, nie jest fikcją, którą się gorączkowo i bezwzględnie realizuje nie patrząc na to jakie stosy trupów przy okazji rosną, prawda, i ile człowiek ponosi innych strat - degrengolady moralnej, pewnego redukcjonizmu. [...] Państwo stanowe. Są próby, myśli się. Teraz, w tej chwili na zachodzie Europy obserwuje się ruch jakiegoś konsolidowania się tych wszystkich ugrupowań, partii, stowarzyszeń prawicowych. Dlatego że dostrzega się na kanwie doświadczenia i wiedzy, że technologia liberalistyczna [sic!] prowadzi ze [do] straszliwej utopii i konsekwencje mogą być takie, że nie wierzylibyśmy, gdybyśmy próbowali... I tam się, na tych spotkaniach szuka się, tam wiem, że trwają debaty nad tym modelem. I każdy przedstawiciel każdego państwa, narodu dzieli się doświadczeniami własnymi w zakresie właśnie budowania państw opartych na narodach, a naród jest moralnym podmiotem działań społecznych, prawda, to jest jedność języka, kultury, tradycji, a więc wspólnego doświadczenia, jedność autorytetów czyli świadków prawdy, tych którzy poświęcili się zdobywaniu prawdy i przechowywaniu prawdy, więc w tej mierze się wiele dzieje i myślę, że to jest kwestia przyszłości. To jest kwestia przyszłości i jedna z dróg prowadzących do jakiegoś odrodzenia Europy." A więc ten jedyny nie utopijny, realny a przy tym najlepszy ustrój... jeszcze nie istnieje, dopiero się o nim, bardzo mgliście, myśli... (RM, 28 X 2000, 21:34, prof. Henryk Kiereś, kierownik Katedry Filozofii Sztuki na Wydziale Filozoficznym KUL, wykładowca Instytutu Edukacji Narodowej, obecnie również WSKSiM)
 69. pomysł C. H. Douglasa na rozkwit gospodarki poprzez zakazanie pobierania procentów od kredytów. Pomysł jest szczególnie mocno propagowany przez kanadyjskie pismo „Michael" (wizyta redaktorów w RM: 11 VIII 2002 21:43, Pierre Marchildon, Daniel Forbinier[?])
 70. „I trzeba powiedzieć, że jeżeli w starożytnym, przepraszam, Egipcie, parę tysięcy lat temu rząd był w stanie zapewnić wszystkim pracę, pracę przy kanałach, pracę przy świątyniach, pracę przy piramidach i tym pracownikom był w stanie zapewnić wyżywienie w warunkach pół-pustynnych Egiptu... Jeżeli była to w stanie zapewnić zła władza faszystowska czy komunistyczna w zakresie dosyć powszechnego zatrudnienia... Przypomnę, że Niemcy po światowym kryzysie, kiedy bezrobocie w Niemczech wynosiło chyba koło 20-paru czy 30 procent zlikwidowali prawie to bezrobocie w ciągu czterech lat! - to dzisiejsza polityka niby to wzrostu zatrudnienia, praktycznie wzrostu dalszego bezrobocia zasługuje na bardzo ostre potępienie." (RM, 1 X 2003 21:40, prof. Włodzimierz Bojarski, audycja: „efektywność krajowa polskich kopalń węgla")
 71. „[...] cała sfera wykorzystania ciepła dla rolnictwa, warzyw, owoców, kwiatów, balneologia, rekreacja, sport [...]" i nieco przesadzają, że „to jest po prostu 1000 miejsc pracy w otoczeniu każdej instalacji w każdej gminie. Licząc [mnożąc] to przez ok. 3000 gmin - to mamy ok. 3 mln nowych miejsc pracy, które natychmiast są do wykorzystania." (11 III 2004, 00:54, o. Piotr Andrukiewicz, prof. Julian Sokołowski, prof. Jacek Zimny, prof. Ryszard Kozłowski, audycja „wpływ geotermii na edukację młodzieży")
 72. Konzentrationslager Warschau. Radio Maryja zaprasza regularnie Marię Trzcińską, która podaje, że w obozie tym zginęło 200 tys. ofiar. Tymczasem ustalenia IPN-u dają liczby o rząd wielkości mniejsze. Wiele audycji: 8 VI 2002 21:37 „KL Warschau", 26 VII 2003 18:11 „prawda o KL Warschau", 31 I 2004 13:12 Sejm - pomnik KL Warschau, 31 III 2004 21:40 „prawda o KL Warschau" - powt.?, 19 V 2004 13:44 „KL Warschau", 29 VII 2004 18:19 i 21:44 „nieznane fakty z Powstania Warszawskiego", 4 X 2004 13:15 pomnik KL Warschau, 7 X 2004 21:46 „czy ofiary niemieckiego barbarzyństwa z KL Warschau doczekają się upamiętnienia".
  KL Auschwitz. W RM wielokrotnie były nadawane audycje z udziałem osób, które twierdzą, że w obozie zginęło 4-5 mln osób, co nie jest zgodne z ustaleniami badaczy (1 - 1.5 mln). Z tymi samymi tezami, często tych samych osób publikowanymi w prasie
  polemizował Franciszek Piper. Jego wyjaśnienia, niezgodnie prawem prasowym, kilka razy nie zostały oublikowane przez „Nasz Dziennik".